Vad är lönebildning?

För att företag skall nå lönsamhet är det viktigare än någonsin att man lyckas rekrytera, utveckla och behålla värdefulla medarbetare. Det enskilt viktigaste verktyget för att skapa en vinstdrivande tjänsteföretag är att man lyckas hantera lönerna på ett bra vis. Lönebildning sker på två plan: via lokala förhandlingar på gruppnivå samt genom enskilda lönesamtal på individnivå.

I tjänsteföretag står lönekostnaderna oftast som den största utgiftsposten samtidigt är det just lönen som bidrar till att företag kan rekrytera, motivera och behålla rätt kompetens.

Så sker lönebildningsprocessen

Under lönebildningsprocessen bedöms huruvida överenskomna mål och uppnådda resultat motiverar en reell förändring av lönen. Kriterier som tillämpas vid lönesättning är samarbete, kompetens, flexibilitet och engagemang. Centralt för all lönebildning är att faktor som bidrar till företagets framgång premieras genom en sund löneutveckling.

I anslutning till lönebildningsprocessen genomförs även enskilda i samtal mellan chef och medarbetare. Dessa lönesamtal utgör en hörnsten i lönebildningsprocessen bland icke-kollektivanslutna företag men har även en viktig funktion bland kollektivanslutna verksamheter.

I samband med individuella lönesamtal får löntagaren möjlighet att själv påverka sin löneutveckling genom att argumentera och förhandla direkt med arbetsgivaren.

Lönesamtal är även ett ypperligt tillfälle för chefer att stämma av läget och kommunicera samt återkoppla med enskilda medarbetare . För att dra maximal nytta av lönesamtalen bör de vara tydligt strukturerade och alla parter bör komma väl förberedda.

Aktuell löneutveckling 2020

Här hittar du information om de avtalade lönerna för både tjänstemän samt lönemärket inom industrin.

Almega tjänsteföretagen Tjänstemannaavtal

Avtalsperiod 2017-05-01 till och med 2020-04-30

Löneutveckling:
Period 1: 2,0 procent under perioden 2017-05-01 tom 2018-04-30
Period 2: 1,8 procent under perioden 2018-05-01 tom 2019-04-30
Period 3: 2,3 procent under perioden 2019-05-01 tom 2020-04-30


Lägsta lön per månad:
Period 1: 17.170 kr under perioden 2017-05-01 tom 2018-04-30
Period 2: 17.479 kr under perioden 2018-05-01 tom 2019-04-30
Period 3: 17.881 kr under perioden 2019-05-01 tom 2020-04-30

Årets löneutrymme inom industrin

Lönemärket för 2020 är 3 procent. Men avtalsrörelse för 2020 har flyttats fram till hösten.

Senaste industriavtalet slöts 2017 där överenskommelsen säkrade en löneökning med 6,5 procent över tre år. Avtalet löper till och med 2020-03-31.

Historisk löneökning

Under perioden 1995-2018 har den nominella löneökningen varit i genomsnitt 3,3 procent per år, medan reallöneökningen (den faktiska löneökningen om man tar hänsyn till inflationen) legat på i genomsnitt 2,2 procent om året.

Under perioden 1970-1995 ökade lönarna betydlig kraftigare, i genomsnitt låg den nominella löneökningen på omkring 8 procent per år men då inflationen låg på betydlig högre nivåer (över 7,5 procent i snitt) var den faktiska reallöneökningen endast ca 0,5 procent per år.

Källa: Medlingsinstitutet, SCB och Ekonomifakta.

Tips: Rätt till lön vid uppsägning.


Ordlista

Lokal löneförhandling. Avser de förhandlingar om löneökningen som sker mellan företag och facket utifrån överenskomna regler i kollektivavtal.

Enskilda lönesamtal. Här träffas arbetsgivaren och arbetstagaren för att förhandla och samtala om individuell lönebildning.Figurerar på Domainstats.com